نشریه علمی پژوهش هنر- اخبار نشریه
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/31 | 

**ترتیب اسامی نویسندگان در مقالات مستخرج از پایان نامه بر اساس بند 40 دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی به ترتیب، اسم دانشجو، استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور رعایت گردد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهش هنر:
http://ph.aui.ac.ir/find.php?item=1.43.25.fa
برگشت به اصل مطلب