Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

نشریه علمی- ترویجی پژوهش هنرVolume 8, Number 16 (2019-3)


Identifying the Required Elements of Entrepreneurship for Industrial Design Major
شناسایی مؤلفه‌های مورد نیاز حوزه کارآفرینی برای رشته طراحی صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Generation Idea for designing adverts
ایده‌پردازی در طراحی آگهی تجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Analysis of form and Content and the Artistic Origin of Decorations in the Urban and Rural Houses of Guilan
تحلیل شکلی و محتوایی و خاستگاه هنری آرایه‌ها در خانه‌های شهری و روستایی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Studying and Analyzing the Relationship of Nature Elements with the Design and Patterns of Setareh Daryaye Designed by Isa Bahadori
بررسی و تحلیل ارتباط عناصر طبیعت با طرح و نقش فرش ستاره‌دریایی استاد عیسی بهادری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Analyzing the Geometric Structure of Mahi-Dar-Ham in Herati Carpet
تحلیل ساختار هندسی واگیره ماهی درهم در فرش هراتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Analysing native Handicrafts in Rural Tourism Development Case Study of Villages in Damghan
تحلیل صنایع دستی بومی در توسعه گردشگری روستایی(مطالعه موردی روستاهای شهرستان دامغان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Introducing some of the Content and Structural Components of the Ghouchak Motifs in Turkmen
معرفی برخی مؤلفه‌های محتوایی و ساختاری نقش‌مایه قوچک در قالی ترکمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 8, Number 15 (2018-9)


Restoration of the Design and Motif of the Textiles in the reign of Fathali Shah Qajar In view of Royal Figurative Paintings
بازیابی طرح و نقش پارچه های عصر فتحعلی شاه قاجار با استفاده از پیکرنگاری درباری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology of the inscriptions Chaharbagh Mosque-school of Isfahan with an emphasis on structural features
گونه شناسی کتیبه های مسجد-مدرسه چهارباغ اصفهان با تأکید بر ویژگی های ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual Features in Minai ware (575 to 616 AH) stressing on motifs and composition
ویژگی های بصری در سفالینه های مینایی با تأکید بر نقشمایه ها و ترکیب بندی (575-616 ه.ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of decorations and executive techniques in the wooden grave box of Sheikh Safi al-Din Ardabili and Shah Isma’il I Safavi
مطالعه تطبیقی تزیینات و فنون اجرایی در صندوق چوبی قبر شیخ صفی‌الدین اردبیلی و شاه اسماعیل اول صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Oral Literature on Hand-Knits of Ghashghaei tribes
تأثیرات ادبیات شفاهی بر دست‌بافته‌های عشایر قشقایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Louise Bourgeois’ artworks based on the perspective of feminist aesthetics
مطالعه‌ای بر آثار لوئیز بورژوا از دیدگاه زیبایی‌شناسی فمینیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Biomimicry in the Form and Function of Objects in Marlik area
نسبت بیومیمیکری در شکلگیری فرم و عملکرد اشیای منطقه مارلیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 14 (2018-3)


The title concomitant in Jurisprudence and its place in Bacchanalian sessions of Iran
عنوان ملازم در فقه و جایگاه آن در مجالس مطربی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hero's individuality in the film of Rango
فردیت قهرمان در فیلم رنگو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of Visual and Aesthetical Elements of Motifs on the Potteries of Iranʼs prehistory (with Emphasis on the Chalcolithic Period)
بررسی عناصر بصری و زیبایی شناسانه نقوش سفال های پیش از تاریخ ایران (با تمرکز بر دوره مس‌سنگی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Form and Motifs of Ghajar Mosque-Schools’ Flower Pots Motifs with Those in Safavi Schools (With an Emphasis on Mosque-School Motifs in New Sepahsalar)
بررسی فرم و نقش گلدان در مسجد - مدرسه‌های قاجار در قیاس با مدارس صفوی (با تأکید بر نقوش مسجد - مدرسه سپهسالار جدید)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Demand Determining Factors in Cinema: A Case Study, Cinema in Zanjan
تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای سینما؛ مطالعه موردی: سینما در شهر زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Identification of the Ornamental Architecture of two Qajar mosques in (Dolatshah the Haj shahbaz khan) the Kermanshah city, and comparison with Sepahsalar mosque in Tehran city
مطالعه و شناخت آرایه های معماری دو مسجد قاجاری (حاج شهبازخان و دولتشاه) در شهر کرمانشاه در قیاس با مسجد سپهسالار در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Documentation of Polychrome Slip-painted Pottery Wares on White Backgrounds (Bonyad Tehran Museum)
مستند نگاری ظروف سفالی گِلابه ای منقوش رنگارنگ روی زمینه سفید(موزه بنیاد تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Body Language in Visual Concepts, based on Qajar King's Photos
تحلیل عملکرد زبان بدن در انتقال مفاهیم بصری، به استناد چهره ‌های عکس‌های پادشاهان قاجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Wooden Column Mogharnas in the Mosque of Mullah Moazaldin Maragheh
مطالعه ستون و سرستون های مقرنس کاری چوبی مسجد ملامعزالدین مراغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study in Active Rural Pottery Centers of Kalpouregan, Koohmitag & Hoolanchagan in Balochistan of Iran
مطالعه تطبیقی سفالینه‌های مراکز روستایی فعال کلپورگان، کوهمیتَگ و هولَنچَکان در بلوچستان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 13 (2017-9)


A Comparative Study of Women’s Clothing in Travelogues and Paintings of the Safavid Period
مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Contexts of the Formation of Judeo-Persian Literature & Book-Decoration of Iranian Jews during the Safavid Era
بررسی زمینه های شکل گیری ادبیات و کتاب آرایی فارسیهودِ کلیمیان ایران در عصر صفویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Mutual Structural and Formal Influences of the Body of Arak’s Roofed Bazaar on the Formation of Mobile Ta’zieh in Arak
بررسی تأثیرات متقابل ساختاری و شکلی کالبد بازار سرپوشیده شهر اراک بر شکل گیری تعزیه سیار در اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Urban Arts in Improving the Quality of Urban Environment
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Role of Tassels on the Plates of Sassanid Era
بررسی نقش منگوله در بشقاب های دوره ساسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Islamic Period’s Canvas-Marouflaged Murals in Iran and Select European Works
مطالعه دیوارنگاره های بوم پارچه دوره اسلامی در ایران و منتخبی از آثار کشورهای اروپایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Myth and Modern Cinematic Superhero-Making from the Perspective of Cultural Studies
اسطوره و ابرقهرمان سازی سینمایی مدرن از منظر مطالعات فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Qajar Women’s Clothing before and after Nasser-Din Shah’s Trip to Europe (Case Study: Women’s Traditional and Modern Clothing)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین​­شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Geometric Typology of the Form of Stone Columns in Persian Public Monuments after Islam
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 12 (2017-1)


Survey Of Pictorial Rugs In Qajar Era
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“Evolution of human motifs in tile-works in historical bathrooms in Isfahan city of the Safavid period until the end of the Qajar
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Practical Color Selection Toolkit for Street Furniture Design
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ANALYSIS AND READING OF A PHOTOGRAPH BASED ON THE ANALYTICAL INSTRUMENTS OF THE SEMIOTICS APPROACH
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative analysis of Botteh minimal iterative basic pattern in carpets incorporating “Wavy Hasht-o-Zohreh” geometric knot
گره هشت و زهره موج‌دار خاستگاه احتمالی نقش‌مایه بته/ بوته در فرش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Graphic design based on the sociology of taste (case study: tissue paper)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Principles of native aesthetics in Chaleshtor lozenge carpet
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study the technical characteristics and appearance pottery of the rural in Mazandaran (Sari) ages of 4 and 5 A.H.
بازخوانی ویژگی‌های فرمی و ساختاری (طرح و رنگ) در سفالینه‌های روستایی ساری سد‌ه‌های 4 و 5 ه.ق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Naser al-Din shah European trips impact on the west bound of Music and Drama in the era of Nazareth
تأثیر سفرهای اروپایی ناصرالدین‌شاه بر روند غرب‌گراییِ موسیقی و نمایش در عصر ناصری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Facial and conceptual examination of margin drawings in Ardabil province Kilim weavings
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 11 (2016-9)


An Investigation of “Tattoo” as an Art in the Contemporary Culture and Society
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intertextual Reading of the Bernard Tschumi’s Works with an Emphasis on the Concept of In-between Space
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Steel Tools Form and Function in the Trades of Qajar Period
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effectiveness factors on use of commercial billboard design by Isfahan advertising company
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Common language of Persian Garden and Persian Miniature, with an Emphasis on the Symbolic Role of Cypress Tree
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indexing and Its Application in Explanation of Islamic Architecture Concepts
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Structure of the Corner Medallion Pattern in Azerbaijan and Fars Qashqais Rugs
مطالعه تطبیقی ساختار طرح‌ لچک ‌و ترنج قالی‌های جمهوری آذربایجان و قشقایی‌های فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study and Evaluation of the Role of Urban Art in Increasing the Presence of Public Spaces with an Emphasis on Urban Graphics (Case Study: Hamadan Mardom Park)
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Political and Social Conditions on Visualization of the Book of Kings during the Muzzafarid EraCase Study: The Battle of Rostam and Sohrab
تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل‌مظفر بر مصورسازی شاهنامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Embodied Education: Employing Merleau-ponty’s Bodily Perception in Art Pedagogy
تعلیم و تربیت تجسدیافته؛ بهره‌گیری از تئوری ادراک بدنی مرلوپونتی در آموزش هنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 0 (2019-3)Home | All volumes | All issues | All articles