Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

نشریه علمی- ترویجی پژوهش هنرVolume 7, Number 13 (2017-9)


A Comparative Study of Women’s Clothing in Travelogues and Paintings of the Safavid Period
مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Contexts of the Formation of Judeo-Persian Literature & Book-Decoration of Iranian Jews during the Safavid Era
بررسی زمینه های شکل گیری ادبیات و کتاب آرایی فارسیهودِ کلیمیان ایران در عصر صفویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Mutual Structural and Formal Influences of the Body of Arak’s Roofed Bazaar on the Formation of Mobile Ta’zieh in Arak
بررسی تأثیرات متقابل ساختاری و شکلی کالبد بازار سرپوشیده شهر اراک بر شکل گیری تعزیه سیار در اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Urban Arts in Improving the Quality of Urban Environment
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Role of Tassels on the Plates of Sassanid Era
بررسی نقش منگوله در بشقاب های دوره ساسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Islamic Period’s Canvas-Marouflaged Murals in Iran and Select European Works
مطالعه دیوارنگاره های بوم پارچه دوره اسلامی در ایران و منتخبی از آثار کشورهای اروپایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Myth and Modern Cinematic Superhero-Making from the Perspective of Cultural Studies
اسطوره و ابرقهرمان سازی سینمایی مدرن از منظر مطالعات فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Qajar Women’s Clothing before and after Nasser-Din Shah’s Trip to Europe (Case Study: Women’s Traditional and Modern Clothing)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین​­شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Geometric Typology of the Form of Stone Columns in Persian Public Monuments after Islam
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 12 (2017-1)


Survey Of Pictorial Rugs In Qajar Era
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“Evolution of human motifs in tile-works in historical bathrooms in Isfahan city of the Safavid period until the end of the Qajar
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Practical Color Selection Toolkit for Street Furniture Design
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ANALYSIS AND READING OF A PHOTOGRAPH BASED ON THE ANALYTICAL INSTRUMENTS OF THE SEMIOTICS APPROACH
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative analysis of Botteh minimal iterative basic pattern in carpets incorporating “Wavy Hasht-o-Zohreh” geometric knot
گره هشت و زهره موج‌دار خاستگاه احتمالی نقش‌مایه بته/ بوته در فرش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Graphic design based on the sociology of taste (case study: tissue paper)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Principles of native aesthetics in Chaleshtor lozenge carpet
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study the technical characteristics and appearance pottery of the rural in Mazandaran (Sari) ages of 4 and 5 A.H.
بازخوانی ویژگی‌های فرمی و ساختاری (طرح و رنگ) در سفالینه‌های روستایی ساری سد‌ه‌های 4 و 5 ه.ق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Naser al-Din shah European trips impact on the west bound of Music and Drama in the era of Nazareth
تأثیر سفرهای اروپایی ناصرالدین‌شاه بر روند غرب‌گراییِ موسیقی و نمایش در عصر ناصری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Facial and conceptual examination of margin drawings in Ardabil province Kilim weavings
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 11 (2016-9)


An Investigation of “Tattoo” as an Art in the Contemporary Culture and Society
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intertextual Reading of the Bernard Tschumi’s Works with an Emphasis on the Concept of In-between Space
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Steel Tools Form and Function in the Trades of Qajar Period
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effectiveness factors on use of commercial billboard design by Isfahan advertising company
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Common language of Persian Garden and Persian Miniature, with an Emphasis on the Symbolic Role of Cypress Tree
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indexing and Its Application in Explanation of Islamic Architecture Concepts
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Structure of the Corner Medallion Pattern in Azerbaijan and Fars Qashqais Rugs
مطالعه تطبیقی ساختار طرح‌ لچک ‌و ترنج قالی‌های جمهوری آذربایجان و قشقایی‌های فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study and Evaluation of the Role of Urban Art in Increasing the Presence of Public Spaces with an Emphasis on Urban Graphics (Case Study: Hamadan Mardom Park)
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Political and Social Conditions on Visualization of the Book of Kings during the Muzzafarid EraCase Study: The Battle of Rostam and Sohrab
تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل‌مظفر بر مصورسازی شاهنامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Embodied Education: Employing Merleau-ponty’s Bodily Perception in Art Pedagogy
تعلیم و تربیت تجسدیافته؛ بهره‌گیری از تئوری ادراک بدنی مرلوپونتی در آموزش هنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles